Item Name: Fell Poison Kunai (Kunai_Of_Deadly_Poison)
Item ID: 13259
Sprite Name: _

Item Link
Item Link (RE)