Jiang Rong

Location:
Inside Louyang
Map & Position:
lou_in02 (43, 169)Show NPC Location