Item Name: Half BF Huuma Shuriken (Half_BF_Huuma_Shuriken2)
Item ID: 13321
Sprite Name:

Item Link
Item Link (RE)