Map: lou_dun02
Area: Inside the Royal Tomb

Click on a link below to view its detail:

Munak (25)
Mimic (5)
Hyegun / Yao Jun (40)
Dancing Dragon / Zhu Po Long (5)