Map: lou_dun03
Area: Suei Long Gon

Click on a link below to view its detail:

Hyegun / Yao Jun (25)
Civil Servant / Mao Guai (15)
Dancing Dragon / Zhu Po Long (25)
Bacsojin / White Lady[MVP] (1)
Chung E / Green Maiden (5)