Jiu Lian Bu

Location:
Louyang Field
Map & Position:
lou_fild01 (195, 177)Show NPC Location