Jiu Lian Bu

Location:
Louyang Field
Map & Position:
lou_fild01 (175, 173)Show NPC Location