Item Name: LoVA Bahamut Card (LoVA_Bahamut_Card)
Client Side Name: [LoVA] Bahamut Card
Item ID: 31012
Sprite Name:

Item Link
Item Link (RE)