Item Name: Brave Huuma Front Shuriken (BF_Huuma_Shuriken1)
Item ID: 13305
Sprite Name: dz_

Item Link
Item Link (RE)