Item Name: Valorous Insane Battle Axe (BF_Two_Handed_Axe1)
Client Side Name: Valorous Battle Axe
Item ID: 1379
Sprite Name: Ʋ׽

Item Link
Item Link (RE)